UCC - Future Classroom

Arbeidsgruppen for digitalt samarbeid arrangerte en samling ved Københavns profesjonshøyskole (UCC) med fokus på høyskolens arbeid med Future Classroom Teacher.

UH-nett Vest har et ønske om å (videre)utvikle nye undervisningsformer. I den sammenhengen erUCCs kompetanse og undervsning generelt interessant. Ikke minst er deres pedagogiske læringssenter høyst relevant for fleire fagmiljø i UH-nett Vest. Målsettingen med slike sentre er å bringe konkrete, nye undervsiningsformer inn i utdanningene, med sikte på bedre kvalitet, relevans og læringsutbytte hos studentene. Utvikling av kompetanse i satben er også et vesentlig perspektiv.Læringslab med skaperverksted – HVL

Arbeid med læringslaber

Ved alle institusjonene i nettverket jobber på ulike vis med å utvikle læringslabber. Ved UiS har de allerede et Digitalt didaktisk verksted, ved NLA, HVL og HiVolda er de i gang med å bygge opp et tilbud. Ved HVL er et stort areal satt av til læringslab, i nybygget på Kronstad (Bergen), mens de i Volda har konkrete planer med en læringslab, knyttet til biblioteket, samt et skaperverksted lagt til verkstedene for kunst og håndverk.

Læringslaber har et stort tverrfaglig potensiale, på tvers av utdanninger og studeiesteder, og arbeidsgruppen ser i denne sammenhengen på mulighetene for å dele nettbaserte ressurser og erfaringer fra ulike tilnærmninger.

Hva fungerer ved nettstøttet utdanning?

Dagen etter presentasjon, workshop og diskusjon ved UCC, var alle deltakere under «Hvad virker? – succes med fleksibel undervisning». Fokuset her er på hvordan en lykkes med fleksible utdanninger. En rekke av de som deltok fra UH-nett Vest presenterte under konferansen.